Årsmøte Alta båtforening

Ulf Dahlslett, 27. January 2023


Oppdatert 16.februar
Årsmøtet avholdes tirsdag 28. februar kl 19.00 i båtforeningens lokaler. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14. februar. Sakene kan sendes på mail til post@altabf.no


Saksliste (Årsmelding 2022 Årsmøte 2023.pdf finner du under dokumenter, når du er logget inn)

1. Styrets årsberetning.
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.
3. Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år.
4. Innkomne forslag.
4.1 Arv av båtplass. Det har vært usikkerhet blant noen av båtforeningens medlemmer når det gjelder «arv båtplassplass» ved dødsfall. Dette bør presiseres i lovverket. Styret ønsker at årsmøtet tar stilling til to alternativer.  

Forslag til vedtak:
a) Ved dødsfall kan ektefelle eller barn av plasseier overta båtplassen.
b)Ved dødsfall er ikke mulig å overdra båtplass til arvinger av plasseier. 

5. Budsjett.
6. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret
Jan Erik Nilsen, leder (Velges for 2 år) 
Ulf Dahlslett, nestleder (1 år igjen av 2)
Marte Monsen, styremedlem/kasserer (velges for 1 år fordi hun trer inn for kasserer som ble valgt for to år i 2022 og ikke ønsker å fortsette i vervet neste periode)
Bjørn Hugo Johnsen, styremedlem/sekretær (Velges for 2 år)
Hans Jørgen Andersen, styremedlem (Velges for 2 år) 

Vara:
Øyvind Emblemsvåg, 1. vara (velges for 1 år)
Tor-Ivar Amundsen, 2. vara (velges for 1 år) 

Havneutvalg:
Trygve Hansen, leder
Edmund Hansen, medlem
Werner Solheim, (båtplassansvarlig), medlem 

Revisjon:
Linn Anett Andersen
Oscar Langli  

Valgkommite:
Velges etter forslag fra årmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 11. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet ansees et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Valgbar er bare medlemmer av A.B.F. og som har vært medlem minst ett år.Tilbake