Årsmøte i Alta båtforening

Jan Erik Nilsen, 29. January 2024Årsmøtet avholdes onsdag 28. februar kl 18.00 i båtforeningens lokaler. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14. februar. Sakene kan sendes på mail til post@altabf.no

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 11. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet ansees et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Valgbar er bare medlemmer av A.B.F. og som har vært medlem minst ett år

Vel møtt!Tilbake