Varsel om årsmøte

Christian Foyn , 11. January 2023


Styret varsler om at årsmøte i Teie Båtforening vil bli avholdt mandag den 27. februar 2023 kl. 1900. Nøtterøy videregående skole inngang syd. 

Fra foreningens vedtekter:

§3 Årsmøtet
1. Årsmøtet holdes hvert år i siste halvdel av februar.
2. Medlemmene varsles om tidspunkt for årsmøtet primo januar via Havneweb.
3. Innkalling skjer med 14 dagers varsel via Havneweb og ved oppslag i havna.
4. Saksdokumenter legges ut på Havneweb.
5. Forslag og saker vedrørende vedtekter og reglement som ønskes
behandlet må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før
årsmøtet ( for 2023 vil det si mandag den 30. januar 2023)

Alle med fast plass har fått tilsendt mail med kobling til årsmøtepapirene.

Disse papirene ligger på Havneweb under Dokumenter med Tag "Årsmøte 2023"


Vennlig hilsen Christian Foyn, listefører Teie BåtforeningTilbake