Thorøya Båthavn 
 Båtplasser med beste beliggenhet.

"Vestfolds tryggeste og mest velstelte båthavn. God service og hyggelige områder for hele familien. Til og med egen krabbefiskeflåte for barna hvor foreldrene kan sette seg med kaffekoppen imens."

Om vi ikke har plass nå så legg deg på venteliste under "søk båtplass". 

Da vil du få plass fra 2023 eller før.

 

 Vi har ledig båtplass til deg for  sommer og vinter "søk båtplass" . Sommersesongen er fra 15 april til 1 oktober. Vintersesong er fra 2 oktober til 14 april. 

Priser 2023:

Vinterhavn: 4264.-kr    Fra 2 oktober til  14 april. 

Sommerplasser

Type plass:                Priser 2023         Ledige plasser pr 29 april 2023

Jolleplass:                3224.-kr                    1 stk                                                                                               
Vannscooter:          5351.- kr                    0 stk                                                                                                
2.0 m bredde:          5460.-kr                    0 stk                                                       
2,5 m bredde:          9568.- kr                   1 stk                                                                                         
3.0 m bredde:      12324.- kr                    1 stk                                                                                         
3,5 m bredde:      14144.- kr                    3 stk                                                                                     
4.0 m bredde:        16120.-kr                    1 stk                                                                                       
4.5 m bredde:        18200.-kr                   0 stk                                                                                    
5.0 m bredde:        18616.- kr                   1 stk                                                                                    

Longside innenfor molo: 26520.- kr (inntil 50 fot) helårspris:                     0 stk 

Longside ende:                    18200.-kr                                                                     0 stk                                                                                  

Longside utenfor molo: 14742.-kr  (inntil 40 fot)                                             0 stk

 Vi har web kameraer du kan se båten din og zoome inn.

Eget vakthold i juni , juli og august. Ingen vaker. God parkering.

 

 hilsen Terje

 

Avtale for leie av båtplass ved Thorøya Båthavn as

1. Avtalen

Avtalen består av nåværende dokument. Avtalen er bindende mellom partene når båtplass er tildelt på Havneweb.

2.Leieobjektet

 Ytelser Leieobjekt er båtplass ved Thorøya Båthavn as. Vann og moderat bruk av strøm, vakthold og renovasjonskontainer i sommer månedene, vedlikehold av båthavn og bryggeanlegg er inkludert i leien.

3.Avtalens varighet og oppsigelse

Avtalen er bindende mellom partene når båtplass er tildelt på Havneweb. Den første avtaleperioden er på 1 år. Løpetid er fra båtplass er tildelt. Prisen i avtalen gjelder for sommersesong fra 15 april til 1 oktober. Vintersesong er fra 1 oktober til 14 april. Det sendes egen faktura for vintersesong. Leieprisen beregnes etter gjeldende priser. Avtalen må sies opp skriftlig. Partene har gjensidig adgang til å si opp avtalen med virkning fra utløpet av avtaleperiode. Oppsigelse skal meddeles skriftlig innen 1 oktober før utløpet av en avtaleperiode. Avtalen kan bare sies opp etter reglene oppsigelse inntatt i nærværende avtale. (se også pkt 8) Brudd på reglene i denne avtalens punkt 3 medfører kontraktsbrudd og plikt til å svare leie for hele den gjeldende avtaleperiode. Utleier kan til enhver tid- uten å misligholde avtalen – si opp avtalen med rimelig varsel dersom utleiers forhold til grunneier eller offentlig myndighet påkrever det.

4. Leie og betaling

Leier skal betale den årlig leie forskuddsvis den 10 januar hvert år. Utleier kan hvert år regulere leien i samsvar med Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Ved fornyelse av avtalen kan utleier endre vilkår og priser.

5. Utleiers plikter

Utleier skal for egen regning sørge for: -Forsvarlig og kvalitetsmessig drift av båthavn og bryggeanlegg. -Vedlikehold av båthavn og bryggeanlegg -Vakthold -Renovasjon -Forsyning av vann og strøm

6. Leietakers plikter

Leier skal: Betale leien innen forfall. Utøve forsvarlig bruk av bryggeanlegget- herunder sikre at egen båt til enhver tid er tilstrekkelig fortøyd, lenset for vann og at båten er registrert. Det er påbudt med strekk-avlaster på fortøynings tau, dette gjelder også spring. Dette skal være på plass til sesongstart. Tegne forsikring som dekker skader båten kan påføre bryggeanlegget, andre båter og tredjemenn. På oppfordring dokumentere at dekkende forsikring er tegnet. Stå ansvarlig for enhver skade/tap som leier selv eller leiers tredjemenn- herunder fremleietakere, mannskap og gjester – påfører båthavn eller bryggeanlegg ved uaktsomhet. Holde utleier skadesløs for ethvert krav som fremmes mot utleier som følge av forhold leier eller leiers tredjemanns svarer for. Uten ugrunnet opphold meddele utleier varsel om skader som oppdages ved båthavn eller bryggeanlegg. Til enhver tid følge utleiers instrukser og pålegg, samt påse at egne tredjemenn følger angjeldende instrukser og pålegg

7. Mislighold

Dersom en av partene misligholder avtalen kan den annen part gjøre gjeldende alminnelige misligholdsbeføyelser i kontraktsforhold – herunder kreve prisavslag og erstatning. Dersom leien ikke betales innen 3 uker etter forfall, kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved heving av avtalen skal leier straks fravike båtplassen og har intet krav på tilbakebetaling av leie. Ved tvangsfravikelse skal leier dekke utleiers kostnader. Dersom leier misligholder avtalen, kan utleier si opp leieforholdet med 3 måneders skriftlig varsel.

8. Fremleie

Leier har rett til å fremleie båtplassen forutsatt utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Ved fremleie er leier solidarisk ansvarlig med fremleietaker for at alle forpliktelser overholdes etter denne avtale.

9. Transport og bortlån

Leier kan overdra avtalen eller låne bort båtplassen forutsatt utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Dersom avtalen overdras eller båtplassen lånes bort er leier solidarisk ansvarlig med kjøper og eller låner for alle forpliktelser etter denne avtale.

10. Force majeure

Ved ekstraordinære begivenheter som anses som force majeure suspenderes partenes forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer.

11. Risiko

Bruk av båthavn og bryggeanlegg skjer for leiers regning og risiko. Utleier har intet ansvar for tap og skader som leier pådras som følge av innbrudd, hærverk, andre båter, uvær,kulde m.m

12. Merverdiavgift

Dersom lovgiver pålegger utleier å svare merverdiavgift av leien, skal leier svare merverdiavgift i tillegg til avtalt leie.

13. Lovutvalg og tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom parten om forståelse av avtalen, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom løsning ikke oppnås innen rimelig tid avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. Avtalen har verneting ved Sandefjord Tingrett.

14. Signatur og distribusjon.

Avtalen vedlegges ved tildeling av båtplass. Ved tildeling av båtplass ansees avtalen som inngått.

Thorøya Båthavn as

e-mail: post@thoroya.no

 

Terje 90934760

 kart ba%EC%8Athavn 02 1