ÅRSMØTE MOELV BÅTFORENING.

TIRSDAG DEN 05.03.2019 KL. 18.00.
STED: KLUBBHUS, MOELV BÅTFORENING

 

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling.
Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll.
2. Godkjenning av årsberetning.
3. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning.
4. Fastsetting av kontingent og evt. andre avgifter.
5. Innkomne saker.
6. Valg.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag den 26.02.2019. Saker kan sendes til tormod.kvisler@moelven.no eller bjorn.bakke@moelven.no