Oslo Motorbåtforening

Oslo Motorbåtforening er stiftet i 1911 og har sitt bryggeanlegg og klubbhus innerst i Bestumkilen i Oslo.

Vår båthavn har rundt 440 båtplasser av ulik størrelse. Vi er en idelle forening og tildeler båtplass til medlemmer etter ansiennitet. Mer informasjon om medlemsskap, båtplasser,  priser og ventetid finnes under eget punkt.

oversiktsbilde

Foreningen har eget klubbhus der vi har foreningens kontor, og i tillegg en fin restaurant med uteservering.
Restauranten er åpen i sommersesongen for medlemmer og almennheten. Se https://ommatrestaurant.no/

På området er det båtopplag om vinteren og bobilparkering om sommeren. I tillegg parkering for brukere av havnen. Se mer informasjon lenger ned på siden.

 

HMS, miljø- og avfallsplan

Ved alvorlige ulykker og personskade:
Hvis personen er livløs eller hardt skadet, ring ambulanse 113 og start evt. hjerte- lungeredning.
Ved mistanke om forgiftning, ring ambulanse 113 og giftinformasjonen 22591300.
Ved drukning, få personen på land og start hjerte- lungeredning. Hvis det er vanskelig å få personen på land, ring brann- og redningsetaten på 110. Det er livbøyer på bryggene, og redningsstiger på enden av ustikkerne.

Hjertestarter finnes innenfor hovedinngangen til klubbhuset.

Brann:
Brannvesenet varsles straks på 110. Forsøk å slukke med tilgjengelige midler Det er brannslukningsapparater i klubbhuset og på bryggene.
Ved brann i båt, forsøk å få unna de nærmeste båtene. NB, dette er risikofylt arbeid pga. drivstoff og gass i båtene.

Forurensing:
Ved akutt forurensing, kontakt brannvesenet på tlf. 110

 

Avfallsplan:
Oslo Motorbåtforening er opptatt av miljøet. Alle medlemmer må håndtere eget avfall på forskriftsmessig måte.

Vanlig restavfall:
Det er en container utenfor klubbhuset bak låst port. Der kan normalt restavfall kastes.

Spesialavfall:
Olje, oljefilter, malingsbokser, batterier skal IKKE kastes i containeren. Det skal bringes til kommunen gjenvinningsstasjon eller miljøbod på opplagsplassen, Sjølyst. Bensin MÅ leveres på godkjent mottak.

Annet avfall:
Det som ikke er vanlig restavfall og som IKKE skal kastes i containeren er:
Impregnert trevirke, gips og andre byggematerialer, bildekk, elektriske ting som TV, kjøleskap, lamper m.m.,
flytende avfall og tunge masser.
Dette skal bringes til kommunens gjenvinningstasjon. 

Båtseptikk:
Vi ber alle benytte tømmestasjonen som ligger på flytebrygge i Bestumkilen.

Blåskjell:
bildebl%E3%A5skjell
Blåskjell kan filtrere store mengder vann, og bidrar til å fjerne både nitrogen og fosfor fra sjøen. 
Et voksent blåskjell kan filtrere opptil 5 liter vann i timen. 1000 skjell vil filtrere ca 120.000 liter vann i døgnet.

På våre bryggeanlegg lever og vokser det store mengder blåskjell.
Nå har organisasjonen Marinreparatørene hengt ut spesialtau for å samle inn blåskjellyngel som de skal bruke i sitt videre arbeid.

Scann QR-koden på bildet og les mer på Marinreparatørenes hjemmeside om arbeidet de gjør.
Det er positivt at Oslo Motorbåtforening bidrar med å gjøre fjorden renere!


Parkering

Sjølyst Marina har inngått avtale med nytt selskap, APCOA, for parkering på området i tidsrommet 01.06. – 15.09.2024. Området vil bli skiltet på nytt med skilt hjemlet i Parkeringsforskriften. Båtforeningene oppfordres til å informere sine medlemmer om at skiltingen på området skal følges.

APCOA vil montere automatisk overvåking med skiltgjenkjenning i porten inn til området. Båtforeningene/medlemmene vil ha anledning til å kjøpe parkeringstillatelse, sesongparkering, via appen til APCOA, mye likt slik det har vært de siste årene med tidligere selskap.

Det vil også være mulig å betale på automat. Tillatelse til parkering via app eller betalt på automat gjelder som hovedregel på anvist plass (vist ved skilt) for parkering. Nærmere informasjon om ned lasting av app kommer senere.

NB! Det er ikke tillatt å parkere i truck traseene eller på annen måte slik at bilen står i veien for flytting av båtene.

Ved puss og stell av båter i vinteropplag/ved sommeropptrekk henstilles det om å parkere på anvist plass. Dersom det er nødvendig kan bilen stå nær båten, dog fortsatt ikke i truck gatene, og bileier oppfordres til å ha en lapp med telefonnummer synlig i frontruten.

Det vil bli satt opp egne kamera for utsett rampen.

Prisene kommer til å bli som i fjor:

Korttidsparkering: kr 30,- ink. mva per time
Døgnparkering: kr 300,- ink. mva
Sesongparkering/sesong: kr: 600,- ink. mva
Utsett rampe kr: 50,- ink. Mva

Mer informasjon om parkeringsområdet finner du her: https://sjølystmarina.no/

 

Historien

Foreningen ble stiftet i 1911. Foreningens første formann, Eivind Steenstrup, sammen med Leonard Iversen var utrettelige ildsjeler.  Kort tid etter generalforsamlingen fikk styret presentert et utkast til leiekontrakt for 100 m strandlinje i Langviksbukten på Bygdøy. Det ble foreslått å oppføre brygge, vakthus og 50 fortøyningspåler med en antatt pris på 3500 kroner. Rundt 17. mai 1911 sto anlegget ferdig.

Foreningen møtte imidlertid mye klager fra naboene som "forargedes over motorbåten og dens tøf-tøf". 
I 1920 ble det satt fokus på Bestumkilen, der planene om et stort gassverk var skrinlagt. Avtale ble inngått med kommunen i 1920 som godkjente en båthavn der. Siden 1922 har foreningen hatt sitt tilhold her og utviklet havnen til en funksjonell og hyggelig båthavn som mange har glede av.

Nedfor en billedmontasje som viser utviklingen av havnen og området.

havnehistorikk