Historien

Børsa Båtklubb 1972 – 2006 Et sammendrag av gamle protokoller:

Den første skriftlige nedtegnelsen vi har fra arbeidet med å få til en småbåthavn i Børsa, er referat fra et styremøte 22/2 1972. Her blir det referert til et orienterings-møte avholdt på Bedehuset i Børsa, med etablering av interimstyre med formål om å etablere småbåtklubb i Børsa. Oddbjørn Grøttjord var/ble formann og saklisten tok for seg ; – kontakt med grunneier, -konsulenthjelp til havneplanlegging, – Behandling av lovforslag, – båtførerkurs.

10/3 1972 ble det avholdt medlemsmøte. Det var da 35 medlemmer med 15 båtplasser. Forslag til vedtekter ble vedtatt. Avklaring med grunneier og Bygningsrådet i Skaun Kommune ble positivt.

I april 1972 ble tilbud på konsulentbistand behandlet. NTH-student, Arne Moksnes, tok oppdraget som Diplomoppgave mot en godtgjørelse på kr. 1000,00. Dette ble senere gitt i form av tilskudd fra Skaun Kommune. Videre ble det jobbet videre med å formalisere grunneierforholdene til området som senere ble Børsa Båtklubb sin eiendom. I juni 1972 ble det vedtatt at de medlemmene som ønsket det, kunne sette opp redskapsbod på anvist plass, for egen regning.

Desember 1972 ble forslag til havneutbygging presentert av Arne Moksnes. Medlemmene var positive til planen, og at det var alt.1 det var mest tilslutning til. Februar 1973 ble godkjenning fra Skaun Kommune gitt til gjennomføring av planen. På dette møtet ble søknadene for utenbygdsbeboende om å få tilgang på båtplass for første gang behandlet.

Fra 1973 og helt frem til 1990 ble grunnervervelse av området for båtklubben hovedtema. I 1990 kjøpte båtklubben området , på ca 9,5 da. Kommunen hadde da regulert området til friareal/friluftsareal og småbåthavn. I 1975 tok arbeidet med å fremføre vei samt opparbeide området til. Og i 1976 startet en med arbeidet for å etablere en molo. Videre ble det jobbet med å få frem strøm.

I 1980 ble det vedtatt å kjøpe det gamle bedehuset på Viggja for senere å oppføre dette som klubbhus.Samme år ble det vedtatt å sprenge ut steinmasse ved Rødberg for å begynne selve byggingen av den planlagte moloen. Oppføringen av klubbhuset startet i 1982 og stod ferdig til årsmøtet 23.mars 1984.

I 1985 hadde erfaringene med værforholdene medført at det ble etablert brystvern på moloen. Oppfylling av området foran vaktbod ble påstartet. I mai 1987 ble det vedtatt å etablere vaktordning som en følge av at det hadde vært tyveri fra havnen. Videre ble det forsøkt å etablere bølgedempere ved bruk av en buse med bildekk. Dessverre var dette lite effektivt. Dette medførte at planene om forlengelse av moloen kom på bordet.

I 1986 ble klubbhuset påbygd. Oppmudring av havnen og oppføring av vaktbod skjedde i perioden frem til 1990. I 1990 ble flytebrygger anskaffet. Videre ble det jobbet aktivt med etablering av el-anlegg, drenering, planering av området og lignende. All utbygging av Børsa Båtklubb sitt havneområde med tilhørende fasiliteter har skjedd vhja dugnadsinnsats og medlemmene sine bidrag. Svært lite er tilført i form av økonomisk støtte. Dette medførte stor innsats fra medlemmene, og stor grad av krativitet for å skaffe penger. I 1995 ble det jobbet aktivt med utvidelse av molo. Stein fraktet med båt ble løsningen.

I 1997/1998 ble det bl a jobbet med planer for å etablere utleiehytter. Prosjektet ble lagt dødt. I 1998 ble bl a 2 båter laget på dugnad for senere salg. Bing, Loppemarked, forskjellige typer sosiale arrangementer har vært gjennomført for å skaffe penger til klubbens investeringsbehov. Det meste av dette har vært vellykket.

I 1999 ble Velforening ble etablert med formål om å ivareta utområder, sosiale arrangementer og annet som bidrar til å utvikle havneområdet (se egen orientering om velforeningen). Ny selvprodusert brygge ble lagt ut etter en enorm dugnadsinnsats. I 1999/2000 ble det gjennomført båtførerkurs med privat instruktør i klubbens regi. Dette resulterte i 12 nye godkjente båtførere.

Det ble i denne perioden jobbet aktivt med å sette av midler til fremtidige investeringer. Nils Føynum som var leder på dette tidspunktet bidro sterkt til at det var fokus på å tenke fremtidige behov for penger. Moloutvidelse hadde høy prioritet. Penger på høyrentekonto var et av tiltakene. I slutten av 2000 ble arbeidet med å forlenge moloen prioritert opp. Høstens værforhold hadde medført bl a skader på noen båter på den ytterste bryggen. I januar 2001 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å behandle en sak: – utvidelse av molo. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

Arbeidet ble igangsatt raskt og alt så ut til å gå bra. Det var stor glede blant medlemmene og båteiere for at dette var kommet i gang. Etter forholdsvis kort anleggsperiode ble hele prosjektet stoppet av Skaun Kommune pga frykt for utrasing og lignende. Moloen var da blitt forlenget med ca 20-30 m. Etter dette har det gått slag i slag med grunnundersøkelser etc for å kunne etablere en løsning for å oppnå en forlengelse på de siste 30-40 m. Dette jobbes det fortsatt med.

I 2001 har det blitt gjennomført investering i ny traktor og påbygg av verksted med plass for traktor. I 2002 så langt har det vært stor aktivitet i forbindelse med at det ved bygging av ny E39 skal etableres ulike deponier/utfyllingsområder. For vår del er det snakk om at det skal fylles ca 35000 kubikk masse på vår eiendom. I tillegg skal det fylles ca 45 000 kubikk mellom molo og Eliløkken Bruk, og ca 10 000 kubikk i strandsonen sør for båtklubben. Det siste er tenkt til etablering av badestrand og lignende. I den forbindelse blir det også anlagt ny vei ned til båthavnen fra gamle E39.

I 2003 ble flytebrygge montert som bølgebryter. Det ble også lagt ut nye brygger ved molo. Hus til søppeldunkene ble bygget. Av arr. nevnes basar, St Hansfest og årsfest. I 2004 var det ervervelse av tomtearealet mellom Båtklubben og Eliløkken Bruk som var den store saken. ( ca 16 da ) Forhandlingene med Skaun Kommune og Mons Løvseth fortsetter inn i år 2005. Innkjøp av fastmonterte strømuttak med målere, dette for å få bedre kontroll over strømforbruket. Sjøsportens dag ble arr for første gang. Vi hadde bl a besøk av Redningsskøyta og Seaking helikoptret. Et meget populært tiltak med mye folk. Vi fikk dessverre ingen steinmasse fra E-39 !

I 2005 ble sommerhalvåret viet til støping av nytt brystvern på molo. Den ble 84 meter lang og 90 cm høyere enn eksisterende molo. Dette var svært viktig så ikke moloen skulle forsvinne helt. Det ble nedlagt en enorm dugnadsinnsats fra medlemmenes side! Tomtearealet er ervervet, likedan sjøarealet. Nå vil det bli startet opp for å bygge ut havna med 100 nye båtplasser i første omgang. Reiselotteriet ble en enorm suksess med en nettogevinst på kr. 106.000,-.det skal videreføres også i 2006. Arrangementer: St Hansmoro, Sjøsportens dag og Årsfesten. Styret ble nesten helt utskiftet på årsmøtet. Odd Harald Fossland ble valgt til ny leder for båtklubben.

2006.

I 2006 godkjente årsmøtet utbyggingen av ny havn. Nye vedtekter og instrukser ble også vedtatt. Ny prisliste er utarbeidet og godkjent av årsmøtet. Reguleringsplanene for hele båthavna er ferdig og godkjent av kommunen. Det ble ingen forandring på styresammensettingen i årmøteperioden. Det ble også vedtatt nye satser for styre. Vi har i år fått ny hjemmeside på internett. Orkdal Sparebank ble vår nye bankforbindelse under utbyggingen.

Mudringen av ny-havna er ferdig og leirmassene ble lagret i en ringmur nedenfor langbakkan. Det er sprengt ut ca 5000 kubikk stein på eget område og landarealet er utvidet med ca 2 da. Det er avholdt kurser i VHF, båtførerprøven, knopper og stikk og tauspleising. Følgende arrangementer er avholdt: St Hansaften, sjøsportens dag og årsfesten. Reiselotteriet ga et netto overskudd på 100.000,- kr. Det er inngått 80 kontrakter på båtplass i ny-havna. Vi er nå ca 300 medlemmer i båtklubben.

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Strøm
Toalett