Søk medlemskap og båtplass hos oss

Legg inn din epost så kommer du vidre til søknadskjema.

 

Nyttig å vite om medlemsskap:

Om medlemsskap innvilges, forplikter jeg meg til å rette meg etter foreningens lover og vedtekter som gjelder til enhver tid (se nederst på siden).

Medlemskapet med plikter og rettigheter er personlig og kan ikke overdras til andre.

Når det gjelder dugnad, må alle som har båtplass påregne å delta på dugnad inntil 3 timer pr år. Dersom noen ikke deltar på dugnad, vil en bli pålagt et dugnadsgebyr ihhtt til gjelende satser. Medlemmer må selv følge med på når dugnader avvikles. Tidspunkter finnes på Havneweb. (NB dugnader kan bli flyttet pga. værforhold eller andre årsaker. 

 For bruk av havna og opplagsplass.:

Tildeling av havne og opplagsplass skjer bare til medlemmer etter særskilte søknader. Dersom båten selges, skal styret straks underrettes skriftlig og selgeren er ansvarlig for at båten straks fjernes så fremt kjøper ikke har fått styrets tilsagn om medlemsskap og båtplass.

 Avgifter og kontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemskapet trer i kraft når disse er betalt. Båten hviler som pant for gjeld av enhver art søkeren måtte komme i til foreningen. Styret gis herved fullmakt til å selge båten til dekning av slik gjeld.

Søkeren forplikter seg til å holde foreningens område i akt og ære og ikke la sin båt forfalle og/eller bli liggende igjen på opplagsplassen, synke eller på annen måtte volde foreningen ulempe.

 Hvis styret finner at søkeren/båteieren ikke overholder disse regler, og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører medlemskapet og båteier forplikter seg til og fjerne båten for eierens regning og risiko, eller selge båten for å dekke foreningens omkostninger. Styret avgjør hva som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Dersom båten/vraket ikke kan omsettes ved salg, har styret rett til å få fjernet på annen hensiktsmessig måte.

Eventuelle omkostninger ved tilintetgjørelse dekkes av båteieren og inndrives om nødvendig ved rettslig inkasso. Før salg eller tilintetgjørelse kan finne sted, må eieren varsles i rekommandert brev til sin oppgitte adresse.

Fire uker etter at slikt brev er sendt, kan de varslede tiltak settes i verk.

Søkeren forplikter seg til enhver tid å ha båten ansvarsforsikret.

 

Prisliste for sesongen 2023 er som følger: 

Medlemsavgift: 500,-

Innmeldingsavgift (engangssum): 300,-

Tildelingsgebyr fastplass: 1500,-

Gebyr ikke møtt på dugnad: 1500,-

Vinteropplagring: 1500,-

 Nyhavna (Pir1-6 og 8):

- Jolle/vannscooterplass: 2000,-

- 0-19,9 fot: 3000,-

- 20-24,9 fot: 3200,-

- 25-27,9 fot: 3400,-

 Gamlehavna, Skibladnerbrygga og Bølgebryteren:

På disse bryggene ble alle plasser gjort om til fast bredde i 2022 og fra 2023 faktureres disse ut ifra antall kvadratmeter (vedtatt på årsmøte). Leiepris pr kvm er 165,-Jolleplasser i gamlehavna er lik som jolleplasser ellers i havna.

 

Her kan du lese våre lover og vedtekter:

lover_og_vedtekter_intrukser_for_gj%E3%B8vik_b%E3%A5tforening_rev.21.02.23.pdf (561 kb)