Ta kontakt 

Lysøysund Båtklubb, Småbåthavna,
7168 Lysøysundet
Epost: post@lysoysundbatklubb.com
Tlf: 907 07 379

Styret i Lysøysund Båtklubb 

 

Leder                   Arild Skjølberg

Nestleder            Lars Trygve Adsen

Havnesjef            Olav Lindbak

Kasserer              Terje Dale

Styremedlem     Morten SAndmo

Varamedlem      Knut Håbrekke

Varamedlem      Svein Erik Lysø