Vaksdal båtforening

Vaksdal båtforening har fortida ingen ledige båtplassar, det er  mogeleg og stå på venteliste. Blir interessen stor nok er det aktuelt og utvide hamna med fleire båtplassar. Er du interessert  >Søk båtplass<  eller meld frå til Terje Davidsen   tlf. 859 77 206  e-post. terje.davidsen@bkk.no  eller til                                                        Svein Aksel Sellevold   tlf. 904 74 715  e-post. svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  Kontingent og avgiftar

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2019.

Medlemskontingent VBF.             (pr. medlem)                                                                          Kr.  400,-

Medlemskontingent KNBF.         (pr. medlem med  båtplass)                                               Kr.  150,-

Forsikring av bryggjeanlegga,    (pr. båtplass)                                                                           Kr.  250,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. (Indre hamn.)                                                                           Kr.  400,- 

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 14. (Ytre hamn.) Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. frå  Kr.  500,-  til kr.  900,- 

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                         frå  Kr.1200,- til kr 1700,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   Vedtektar

  vedtektar_vaksdal-baatforening.docx (28 kb)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  Leige (lån) av bryggje plass.

Framleige av tildelt båtplass må meldast til styre, og leigetakar må vere medlem av foreininga.                              Vedtekter $ 4 punkt 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Siste utbygging båtplassar Stanghelle                                                                   

Vaksdal Båtforening (VBF) planlegg vidare utviding av marina på Stanghelle med 23 - 25 nye                                 båtplassar med bredde på mellom 2,5 og 4,5 meter,

Dette vert dei siste båtplassane som kann byggjast i den nye marinen. Interessentar bør difor nytta                    dette høve til å skaffa seg båtplass i ein marina av høg kvalitet.

VBF er avhengig av interessentar til minimum 16 plassar med sikte på utbygging tilsesongen 2019 Båtplassane vert tildelt etter " først til mølla " prinsippet. Pr 1 juni er det påmeldt 7 interessentar.

Ev. spørsmål og påmelding med kontaktinfo  og ønskt breidd på båtplass, til:

terje.davidsen@bkk.no   eller   svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------