På besøk i havnen

vipps

Tenvik båtforening har ikke egne gjesteplasser, men vi forsøker å legge til rette for at gjester kan finne et sted å fortøye. Vi kan vanligvis tilby plass ytterst på enten midtre eller nordre pir. Noen ganger har vi anledning til å henvise våre gjester til en av de ordinære plassene i bryggeanlegget.

Ta kontakt med båtforeningens leder Bjørn Ivar Nilsen på telefon 98031923 for å sjekke muligheten for ledig plass og for avtale om hvor og hvor lenge du kan ligge. Uttak av strøm og bruk av vann skal avtales på forhånd.

Det avtales leie pr. døgn som skal betales forskuddsvis innen kl. 18:00 hver kveld.

Finne fram i havnen 

tbfplasser

Kart som viser veien til Tenvik båtforening finner du ved å klikke her.

Oversikt over plassnummer i båthavnen (skjematisk, ikke kart i målestokk) finner du ved å klikke her.

Kart over båtforeningens område (i målestokk 1:500) finner du ved å klikke her.

Spesielt om strøm, vann og avfall

Bryggeanlegget er utstyrt med 230V CEE strømuttak. Medlemmer og leietakere kan i perioden 1. april til 30. september benytte strømuttak til vedlikehold av egen båt. Bruk av strømuttak utover den perioden man selv oppholder seg på brygga skal på forhånd avtales med båtforeningen. Gjester gjør egen avtale med båtforeningen om bruk av strøm, hvis ønskelig.

I perioden 1. oktober til 31. mars (vintersesongen) kan strømuttak kun benyttes etter nærmere avtale med båtforeningen. Tilkopling til strøm i vintersesongen forutsetter at båteier bekoster og monterer strømmåler som er godkjent av båtforeningen.

Bryggeanlegget har vannposter med 21 mm (G1/2") gjenger. Vann er normalt tilkoplet i perioden 1. april til 30. september og kan benyttes av medlemmer, leietakere og gjester. Båtforeningen betaler for sitt vannforbruk og henstiller alle brukere å unngå unødvendig forbruk.

Tenvik båtforening har ikke eget toalett. Brukere av havneområdet henvises til offentlig toalett på den kommunale bryggen rett nord for havnen. Vær oppmerksom på at fergeskipper vanligvis vil holde toalettet avlåst på natten mellom siste fergeavgang og første avgang neste morgen.

Tenvik båtforening har ikke eget opplegg for avfall. Brukere av havneområdet forutsettes å ta hånd om eget avfall (altså; ta med hjem). Ethvert utslipp i havnebassenget av avfall, såvel flytende som fast, er strengt forbudt.

Spesielt om bil og parkering

Innkjøring til havneområdet er til høyre rett før Søndre Tenvikvei 1. Innkjøringen er normalt avstengt med kjetting og hengelås. Den som låser opp hengelåsen er ansvarlig for at den også låses igjen. Havneområdet kan altså bli avlåst uten nærmere varsel til de som måtte oppholde seg der. Dersom man oppholder seg med bil i havneområdet uten å ha egen nøkkel, betyr det at man kan risikere å bli innelåst.

Medlemmer og leietakere kan låne nøkkel til innkjøringen mot å betale et engangs "nøkkelgebyr" (se satser). Nøkkel passer til hengelås på venstre side av kjettingen. Lås på høyre side tilhører Færder kommune.

I havneområdet (innenfor kjetting) er det kun anledning til korte opphold. Man kan ikke forlate havneområdet (f.eks. ta seg en tur med båten) med bilen parkert i havneområdet. Unntatt er plasser til venstre rett innenfor kjettingen som er reserverte plasser og som kan benyttes til langtidsparkering.

Rett utenfor havneområdet, langs Søndre Tenvikvei til høyre rett før innkjøringen til havneområdet, har båtforeningen et fåtall parkeringsplasser til disposisjon. Disse plassene kan kun benyttes mot at det plasseres gyldig p-bevis i bilens frontrute. Slikt p-bevis tildeles kun medlemmer med spesielle behov eller mer enn 1 km reisevei mellom bopel og havneområde.

Forøvrig henvises brukere av havneområdet til å benytte kommunens parkeringsplass i Tenvik.

Vedtekter, regler og andre bestemmelser

Tenvik båtforening skal være et hyggelig og ukomplisert sted å være - enten du er medlem, leietaker eller gjest.

Vårt formål er å drifte småbåthavnen anlagt på eiendom med gnr. 89 og bnr. 134 i Færder kommune, herunder drift av båtplass for foreningens medlemmer, utleie av båtplasser og administrative oppgaver knyttet til denne virksomheten. Foreningen skal virke for god båtsport og være et tilbud til kommunens innbyggere som ønsker båtplass. Foreningen har ikke økonomisk utbytte som formål, og skal ikke drive næring. Du finner vedtektene våre ved å klikke her.

Vi ønsker at alle som benytter bryggeanlegget tar hensyn til hverandre og bidrar til at utstyr og eiendeler blir tatt godt vare på. Det gjelder både båtforeningens, medlemmenes og kommunens eiendeler i havna. Vi er spesielt opptatt av at du fortøyer båten din på en solid og trygg måte. Du finner mer om alt dette i ordensreglene våre (ved å klikke her).

Tenvik båtforening har en langsiktig drifts- og leieavtale med Færder kommune. Avtalen, og spesielt den underliggende særavtalen, setter rammer for båtforeningens virksomhet. Du finner avtalen ved å klikke her.

Dokumentarkiv

Du finner alle typer skjemaer og dokumenter ved å klikke her.

Historie

Tanken om en egen småbåthavn i Tenvik ble luftet første gang på et medlemsmøte i velforeningen i januar 1973. Etter initiativ fra at par av foreningens «yngre medlemmer» tok Ragnar Pettersen, som da var nestformann i velforeningen, opp spørsmålet i tilknytning til behandlingen av kommunens generalplan. På møtet var det bred enighet om at dette spørsmålet burde tas opp med kommunen.

Ragnar Pettersen forfulgte saken overfor kommunen. Forutsetningen for å komme videre med dette spørsmålet, var imidlertid dannelsen av en egen båtforening for Tenvik og Småvik, på lik linje med andre bygdelag på Nøtterøy. Pettersen meldte tilbake til noen av de yngre medlemmene i velforeningen og ba dem ta in initiativ til å danne en båtforening. Han ønsket ikke selv å lede dette arbeidet, siden han da var formann i velforeningen. men sa seg villig til å bidra om det var ønskelig.

Selv om interessen var stor og mange ønsket båtplass i Tenvik, skulle det likevel gå noe tid før båtforeningen ble stiftet. Pettersen tok selv initiativ til et stiftelsesmøte i 1978. Han ble også båtforeningens første formann.

Kilde: Tenvik og Småvik velforening i 50 år, oppsummert av Steinar Gullvåg, utgitt i 2020


tenvik

Foto: Tenvik ca. 1990. Kilde: Ukjent, dette er et flyfoto som mange i Tenvik har hatt hengende på veggen.

 

Det var i 1979 at Nøtterøy kommune inngikk avtale med N. R. Bugge skipsrederi om leie av området hvor vi i dag finner både badestranden og båtforeningens bryggeanlegg. Kommunen kjøpte området i 1985. Samtidig ble gamle stolpebrygger revet og erstattet av et flytende bryggeanlegg (trebrygger på plast flyteelementer) med plass til 52 småbåter (se bildet ovenfor). Kommunen eide bryggeanlegg og hadde det formelle ansvaret for tildeling av plasser, samt innkreving av innskudd og årlig leie. Båtforeningen representerte båteierne og sto for noe av det løpende vedlikeholdet.

25 år senere, i 2005, besluttet Nøtterøy kommune å overføre driften av "kommunale småbåthavner" til den enkelte lokale båtforening. Tenvik båtforening inngikk avtale med kommunen om å overta ansvaret både for drift og vedlikehold, samt tildeling av plasser og innkreving av innskudd og årskontingent.

Kommunens bryggeanlegg med de 52 plassene var fra 1980-tallet og var i svært dårlig forfatning. Derfor ble bryggene kondemnert i 2006 samtidig som Tenvik båtforening besluttet å investere i nye betongbrygger levert av Telebryggen i Porsgrunn og med plass til 100 småbåter. Den samlede investeringen var på 3,7 millioner kroner og ble i hovedsak finansiert gjennom banklån på 1,7 millioner kroner. Samtidig inngikk båtforeningen rent kommersielle avtaler om langsiktig utleie av de ca. 40 "nye" båtplassene hvor leietakerne, blant annet Forsvaret, betalte forskuddsleie på til sammen 1,0 millioner kroner.

Den langsiktige drifts- og leieavtalen med Nøtterøy kommune ble fornyet etter 10 år og dagens avtale gjelder for perioden 2018-2027. Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme i 2018 er dagens avtale med på å gi tilgang til båtplass for innbyggere både på Nøtterøy og Tjøme.

 

tenvik2013

Foto: Tenvik 2013. Kilde: Nils Petter Berg, tenvik.no.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Tenvik båtforening er medlem av KNBF. For båtforeningen innebærer medlemskapet blant annet tilgang til gunstige forsikrings- og innkjøpsordninger, juridisk bistand og moms-refusjon. For båtforeningens medlemmer innebærer medlemskapet et gratis eksemplar av tidsskriftet Båtens Verden tre ganger i året. Medlemmer som ønsker tilgang til alle KNBF's medlemsfordeler må melde seg inn som personlig medlem.

Fasiliteter