Medlem eller leietaker?

Medlemskap

Tenvik båtforening har plass til 52 medlemmer.

For å kunne bli medlem må man være fylt 18 år og ha bostedsadressei Færder kommune.

Medlemskap innebærer at man tilkommer alle de rettigheter og forpliktelser som følger av båtforeningens vedtekter og bestemmelser. Dette er i hovedsak en videreføring av den tidligere ordningen med kommunal båtplass. Som medlem betaler man et engangs innskudd og en årlig medlemskontingent/leie. Gjeldende satser finner du ved å klikke her. Medlemskapet kan ikke overdras annet enn til ektefelle eller livsarving. Foreningens øverste organ er årsmøtet hvor hvert medlem har én stemme. Som medlem er man forpliktet til å delta på eventuelle dugnader og/eller båtvakter.

Søknadsprosedyre

Søknad om medlemskap sendes båtforeningen ved bruk av elektronisk løsning (nedenfor). Søker må ha fylt 18 år, og ha bostedsadresse i Færder kommune. Med "bostedsadresse" menes at søker må ha samme tilhørighet til kommunen som f.eks. hva som kreves for å kunne sitte i kommunestyret. Etter å ha mottatt søknad, utsteder båtforeningen faktura på søkergebyr. Endelig behandling av søknaden forutsetter at søkergebyret er betalt til forfall. Søker må akseptere at hennes/hans navn kommer på offentlig tilgjengelig søkerliste (her).

Medlemskap innebærer tilgang til 1 stk. båtplass i foreningens bryggeanlegg. Fordi det er sammenheng mellom medlemskap og båtplass, er antall samtidige medlemmer i båtforeningen begrenset oppad til det antall båtplasser foreningen har avsatt til egne medlemmer. Det er til enhver tid flere søkere enn hva det er antall ledige medlems-/båtplasser, og det er derfor etablert en venteliste. Tildeling av medlemskap/båtplass avgjøres etter søkeransiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra det tidspunkt behandlingsgebyret er innbetalt og løper til båtplass blir tildelt. Båtforeningen forbeholder seg retten til etablere en ordning med innkreving av et årlig servicegebyr fra de som står på venteliste, og som ønsker å opprettholde sin søkeransiennitet.

Ved tilbud om medlemskap og båtplass

Det er båtforeningens styre som med utgangspunkt i venteliste og søkeransiennitet utsteder tilbud om medlemskap og båtplass. Tilbud sendes vanligvis ut i mars/april hvert år. Søker får tilsendt båtforeningens medlemsavtale. Medlemskapet er gyldig fra det tidspunkt medlemsavtalen er undertegnet av partene og innskudd, medlemskontingent/leie m.v. er innbetalt i henhold til faktura utstedet av båtforeningen. Søker må være innforstått med at båtforeningens vedtekter og bestemmelser kan bli endret i løpet av den perioden søker står på venteliste, og at det påligger søker å sette seg inn i gjeldende vedtekter og bestemmelser i det øyeblikk man blir tilbudt medlemskap og båtplass.

Dersom søker blir tilbudt medlemskap/båtplass som imøtekommer innsendt søknad, men likevel avstår fra å benytte seg av tilbudet, faller søknaden bort og beregning av ansiennitet opphører. Dersom søker blir tilbudt medlemskap/båtplass som ikke fullt ut imøtekommer innsendt søknad, kan søker avstå fra å benytte seg av tilbudet, opprettholde sin søkeransiennitet og bli stående på venteliste. Dersom søker blir tilbudt medlemskap/båtplass som ikke fullt ut imøtekommer innsendt søknad, kan søker midlertidig benytte seg av tilbudet, men likevel opprettholde sin søkeransiennitet og bli stående på venteliste for plass som fullt ut imøtekommer innsendt søknad.  

Søkerliste

Søkerlisten er offentlig tilgjengelig og angir navn på søker og ansiennitet/plassering på listen.

Liste over registrerte søkere til medlemskap og båtplass finner du ved å klikke her.

Liste over medlemmer med ønske om å bytte plass internt i bryggeanlegget finner du ved å klikke her.

Leietaker

Tenvik båtforening har båtplasser til utleie. Noen av plassene er leid ut på langtidsavtaler og noen av plassene er ledige for sesongleie enten på sommeren eller vinteren.

For å kunne være leietaker må man være fylt 18 år. Det stilles ikke krav til bostedsadresse i Færder kommune. Også firmaer og organisasjoner kan være leietaker i vårt bryggeanlegg.

Som leietaker inngår man en privatrettslig avtale med båtforeningen om tilgang til 1 stk. båtplass i bryggeanlegget. Leiepris avhenger av båtplassens størrelse og beliggenhet. Avtaler om fast langtidsleie gir tilgang til båtplass hele året. Avtaler om sesongleie gir tilgang til båtplass fra 1. april til 30. september (sommer) eller 1. oktober til 31. mars (vinter) med mindre annet er avtalt. Som leietaker er man ikke medlem i Tenvik båtforening. Rettigheter og forpliktelser er regulert av den inngåtte leieavtalen.

Henvendelser om leie av båtplass rettes til båtforeningens leder, eventuelt ved bruk av vår web-baserte  løsning (nedenfor). Tilbud om plass blir gitt fortløpende.

Kun leietakere med skriftlig langtidsavtale beholder sin leieplass fra år til år. Avtale om sesongleie gjelder kun for èn sesong. Eventuelt ønske om ny sesongleie må rettes til båtforeningen i forkant av ny sesong. Avtale om sesongleie gir ikke leietaker rett til å kreve leieforholdet gjentatt  påfølgende sesong.

Benytt vår web-baserte løsning for å registrere ditt ønske om båtplass: